Formy płatności (4).png

Warunki gwarancji

1.  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie. Gwarancja nie obejmuje wad oprogramowania 

2.  W przypadku produktów oznaczonych stanem nowy okres gwarancji wynosi 24 miesiące, a na akumulator (baterię) dla zasilaczy awaryjnych UPS 12 miesięcy od daty zakupu. W przypadku zakupu przez przedsiębiorcę okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a na akumulator (baterię) dla zasilaczy awaryjnych UPS 6 miesięcy.

3.  W przypadku produktów oznaczonych stanem powystawowy oraz używany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Dla zasilaczy awaryjnych UPS oznaczonych tymi stanami, okres gwarancji na elektronikę to 12 miesięcy oraz 6 miesięcy na akumulator (baterię).

4. Gwarancja obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W razie zaistnienia wady Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Gwaranta o występującej wadzie, drogą pisemnego zgłoszenia (poczta lub poczta elektroniczna), nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta, który może usunąć wadę przez naprawę lub wymianę towaru na nowy. Wadliwe podzespoły i elementy przechodzą na własność Gwaranta. 

7. W przypadku nieusunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w terminie 30 dni od dostarczenia towaru do siedziby Gwaranta oraz braku możliwości wymiany towaru na wolny od wad, Kupującemu przysługiwać będzie prawo otrzymania zwrotu zapłaconej ceny (z wyłączeniem kosztów spedycji). Gwarant jest zobowiązany do wykonania zwrotu na podany pisemnie przez Kupującego rachunek bankowy, w ciągu 14 dni roboczych od dnia przekroczenia terminu usunięcia wady. W przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy niezbędnych do naprawy części zamiennych, realizacja naprawy serwisowej może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na dostarczenie części.

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń fizycznych/mechanicznych sprzętu oraz usterek będących wynikiem nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru bądź nieprawidłowego przechowywania produktu przez Kupującego.

9.  Gwarancja nie obejmuje prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na dysku twardym.

10. Uszkodzenia towaru wynikające z winy spedytora Kupujący winien zgłosić przy odbiorze przesyłki, sporządzając w obecności kuriera protokół szkody oraz przekazując go firmie kurierskiej. Stwierdzenie uszkodzenia fizycznego towaru bez uprzedniego zgłoszenia szkody spedytorowi nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Gwaranta.

11. Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy urządzenie elektroniczne było naprawiane przez osoby do tego nieuprawnione, inne niż autoryzowany serwis, zamontowano w nim inne niż oryginalne części, wprowadzono zmiany konstrukcyjne lub materiałowe.

12. Towar podlegający procedurze gwarancyjnej winien być zwrócony wraz z wszelkimi akcesoriami w opakowaniu otrzymanym przy zakupie oraz za okazaniem dokumentu udzielenia gwarancji.

13. Zerwanie w okresie gwarancji plomb gwarancyjnych Gwaranta przez Kupującego lub inne osoby korzystające ze sprzętu skutkuje utratą uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji.

14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dane, w tym dane osobowe znajdujące się na przekazanych przez Kupującego urządzeniach i nośnikach.

15. Gwarant nie gwarantuje trwałości danych zapisanych na nośnikach informacji (magnetycznych, optycznych itp.) zarówno w przypadku uszkodzenia nośników w sposób bezpośredni lub pośredni, na skutek niewłaściwego posługiwania się sprzętem oraz w trakcie obsługi serwisowej i nie ponosi odpowiedzialności za dane na nich zawarte. W celu zabezpieczenia danych na tychże nośnikach Gwarant zaleca Kupującemu wykonywanie we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich kopii bezpieczeństwa, a w szczególności wykonanie tych kopii przed dostarczeniem sprzętu do Gwaranta celem wykonania uprawnień wynikających z gwarancji.

16. Gwarancja wygasa z chwilą przeniesienia prawa własności towaru na inną osobę.

17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Warunki gwarancji obowiązują od dnia 01.11.2022

Plik do pobrania:  DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCJI IWOCOMPUTERS.PL