Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.iwocomputers.pl

§1

Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin reguluje wszelkie kwestie związane z zakupem produktów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym wwww.iwocomputers.pl. 

2.  Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia. Sprzedawca oświadcza, iż dane osobowe podane przez Klienta nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Sprzedawca rekomenduje wydrukowanie niniejszego Regulaminu i zachowanie go na przyszłość. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na przesłanie go na wskazany w „Formularzu Zamówienia” adres e-mail poczty elektronicznej Klienta.  

3.  Sklep internetowy działający pod adresem iwocomputers.pl prowadzony jest przez Iwo Kozłowski prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą IWO GROUP IWO KOZŁOWSKI, ul.Michalusa 1, 38-300 Gorlice, zarejestrowaną i widoczną w ewidencji CEDIG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/EntryChangeHistory.aspx?Id=e75c2ebe-6751-46ef-9a8e-40e3a1796bdc&archival=False. Kontakt z obsługą sklepu możliwy jest pod nr telefonu 570106105 codziennie w godzinach od 7 do 18 lub poprzez e-mail: kontakt@iwocomputers.pl.

§2

Definicje zawarte w niniejszym regulaminie

1. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.iwocomputers.pl.

2. Sprzedawca (Sprzedający) – Iwo Kozłowski prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod firmą IWO GROUP z siedzibą w Gorlicach 38-300 przy ul. Michalusa 1, NIP 738-214-85-89, REGON 362182986. 

3. Klient (Kupujący) – każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

4. Umowa sprzedaży – umowa zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.iwocomputers.pl pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest produkt przedstawiony w w/w sklepie internetowym.

5. Produkt – przedmiot umowy sprzedaży przedstawiony w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym www.iwocomputers.pl.

6. Sklep internetowy – sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.iwocomputers.pl

7. Dzień roboczy – dzień, który nie jest ustawowo wolny od pracy.

8. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§3

Warunki zawarcia umowy sprzedaży

1. Klientem sklepu może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski.

2. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia produktu bez wad.

3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy zawarte są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT (cena brutto). Podane ceny produktów nie zawierają opłaty za wysłanie produktu.

4. Wiążącą ceną dla Klienta oraz Sprzedawcy jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

5. Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie poprzez stronę internetową Sprzedawcy. W tym celu należy wypełnić znajdujący się na stronie internetowej Sprzedawcy „Formularz Zamówienia”, w szczególności podać imię, nazwisko, adres na który ma zostać wysłane zamówienie, adres e-mail poczty elektronicznej Klienta oraz numer telefonu kontaktowego.

6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić jego otrzymanie, co skutkuje związaniem Klienta jego zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail poczty elektronicznej Klienta lub poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na podany w trakcie składania zamówienia numer telefonu kontaktowego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania negatywnej weryfikacji zamówienia, która skutkuje anulowaniem zamówienia przez Sprzedawcę. O dokonanej negatywnej weryfikacji zamówienia Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Kupującego poprzez jeden z opisanych powyżej sposobów kontaktu z Klientem.

 

§4

Realizacja zamówienia 

1. Realizacja zamówienia następuje w dni robocze.

2. Płatność dokonywana jest przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta w wybrany przez Klienta, jeden z poniższych sposobów:

•  przelew tradycyjny

•  płatność przy odbiorze

Dane rachunku bankowego:

IWO GROUP IWO KOZŁOWSKI

ul. Michalusa 1 

38-300 Gorlice

Bank Pekao SA

27 1240 5110 1111 0011 2027 7121

Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest:

1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - potwierdzenie złożonego zamówienia przez Sprzedawcę

2. w przypadku zamówień płatnych przelewem - zaksięgowanie całości płatności na koncie bankowym Sprzedawcy

3. Realizacja zamówienia, w tym jego wysłanie następuje w ciągu 24h po spełnieniu warunków określonych w pkt 2 § 4 Realizacji Zamówienia niniejszego Regulaminu, przy czym Sprzedający zastrzega sobie prawo wysłania Produktu w ciągu 72 h po spełnieniu warunków określonych w pkt 2 § 4 Realizacji zamówienia niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku braku otrzymania zapłaty od Klienta w warunkach określonych w pkt b, c i d pkt 2 § 4 Realizacji zamówienia niniejszego Regulaminu w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia złożonego przez Klienta.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym Sprzedającego. W przypadku braku w magazynie części lub wszystkich produktów objętych zamówieniem, Sprzedający jest zobowiązany powiadomić Klienta w sposób określony w pkt 6 § 3 Warunków zawarcia umowy sprzedaży niniejszego Regulaminu o tym, iż towar aktualnie jest niedostępny oraz o planowanym terminie dostępności towaru. W powyższym przypadku Klient jest legitymowany do podjęcia decyzji odnośnie dalszej realizacji zamówienia. Sprzedawca przewiduje możliwość częściowego lub całościowego anulowania zamówienia bądź wyrażenie zgody przez Klienta na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia.
W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta, Sprzedający zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

 

§5

Dostawa produktu

1. Dostawa złożonego zamówienia możliwa jest wyłącznie na terytorium Polski.

2. Szczegółowe warunki dostawy złożonego zamówienia dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy www.iwocomputers.pl w zakładce pt. „Regulamin sklepu”. Sprzedający zastrzega, iż podane warunki dostawy, w tym sposób oraz jej cena są jedyni obowiązującymi.

3. Sprzedający zastrzega możliwość indywidualnego uzgodnienia z Kupującym podanych powyżej warunków dostawy złożonego zamówienia.

4. Koszt dostawy złożonego zamówienia ponosi Kupujący. Sprzedający zastrzega sobie możliwość poniesienia kosztów w/w dostawy; w tym przypadku informacja zostanie zamieszczona na powołanej powyżej stronie internetowej Sprzedającego.

5. Kupujący ma prawo wyboru sposobu dostawy złożonego zamówienia zgodnie z pkt 2 § 5 Dostawy produktu niniejszego Regulaminu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu Kupującego w sposób określony w pkt 6 § 3 Warunków zawarcia umowy sprzedaży niniejszego Regulaminu sposób dostawy może wybrać Sprzedający.

6. Przesyłka doręczona zostanie na adres podany przez Kupującego w „Formularzu Zamówienia”. W przypadku niepodjęcia przez Kupującego przesyłki w terminie lub podania błędnego adresu, w szczególności błędnego kodu pocztowego lub numeru domu/mieszkania, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ponownego obliczenia kosztu dostarczenia złożonego zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zamówienia lub jego brak w przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

7. Dowód zakupu wysyłany jest drogą elektroniczną na podany przy zamówieniu adres mailowy. Na życzenie Klienta dołączamy wersję papierową do paczki.

8. Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od przewoźnika. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, wraz z poinformowaniem o zaistniałym fakcie Sprzedającego. W szczególności Klient jest zobowiązany zażądać spisania protokołu dokumentującego stan przesyłki. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2002r. prawo przewozowe, protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli Klient nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem. Przyjęcie przesyłki przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego; zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika; ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. prawo przewozowe. 

9. Podpis Klienta złożony podczas odbioru przesyłki jest traktowany przez Sprzedającego jako potwierdzenie zgodności złożonego zamówienia z zawartością przesyłki. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyko związanie z posiadaniem i użytkowaniem. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.

10. Sprzedawca rekomenduje otwieranie przesyłki przez Klienta w ostrożny sposób, w szczególności Klient nie powinien w tym celu używać ostrych narzędzi.

 

§6

Odstąpienie od Umowy przez Klienta

1. Klient będący konsumentem ma prawo w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia objęcia w posiadanie złożonego zamówienia lub wskazaną przez niego osobę trzecią, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, odstąpić od niej bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą). Aby skorzystać z powyższego uprawnienia wystarczy przesłać na adres wskazany w pkt 3 § 1 Postanowień ogólnych niniejszego Regulaminu wypełnione i podpisane Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które można znaleźć na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce ,,Zwroty” . Klient może skorzystać z w/w formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony (Kupujący oraz Sprzedający) świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu od Klienta zwrócić Klientowi wartość produktu. Zwrot produktu odbywa się na koszt Sprzedającego.